Osteocalcin (N-mid)
ژوئن 27, 2019
Calreticulin PCR
ژوئن 27, 2019

MPL PCR

MPL PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .