Anti Acetyl Cholin Receptor Ab
ژوئن 27, 2019
Free lambda
ژوئن 27, 2019

Morphine

Morphine

اندازه گیری مقدار آن در بدن می باشد .مرفین نوعی اپیویید بسیار قوی است که از تریاک به‌دست آمده و مهمترین ترکیب مؤثر تریاک است.