Sodium Valproate
ژوئن 27, 2019
Selenium
ژوئن 27, 2019

Magnesium

Mg

منیزیوم فاکتور اصلی در واکنشهای مهم آنزیمی بوده و عمدتا در استخوان و عضلات متراکم است. جذب منیزیوم در روده باریک انجام می شود.

طراحی سایت