Anti Centromer
ژوئن 27, 2019
Alpha Fodrin ( IgG )
ژوئن 27, 2019

Lupus Anticoagulant

LA

لوپوس آنتی کوآگولانت یک اتو آنتی بادی است که در اثر حساسیت سیستم ایمنی بدن به فسفولیپید های خودی در بدن تولید می شود. فسفولیپیدها نقش حیاتی در فرآیند انعقاد خون دارند . درسطح پلاکت ها وجود داشته و در فعال شدن فاکتورهای انعقادی در فرآیند هموستاز نقش دارند.