S.G.P.T (ALT)
ژوئن 27, 2019
C.P.K
ژوئن 27, 2019

L.D.H

LDH

مهمترین کاربرد اندازه گیری فعالیت آنزیم LDH در بیماری های قلبی، کبدی، خونی، ماهیچه ای است .