AMH PCR
ژوئن 27, 2019
Borrelia Burgdorferi PCR
ژوئن 27, 2019

Jak-2 DNA PCR

Jak-2 DNA PCR

جهش در این ژن در افراد مبتلا به پلی سایتمی ورا و CML جهت دریافت داروی مناسب اهمیت دارد.