Iso Agglutinin Anti A
ژوئن 27, 2019
IL-33 ( 1/2 ) PCR
ژوئن 27, 2019

Iso Agglutinin Anti B

Immune Anti B

این آزمایش جهت تعیین تیتر ایمیون آنتی A و B کاربرد دارد .آنتی A و آنتی B در بدو تولد وجود ندارند و چنانچه موجود باشند منشا مادری دارند مانند آنتی AB در مادر با گروه خونی O که غالبا از جنس IgG است و از جفت عبور می کند.