WBC cross match ( donor)
ژوئن 27, 2019
Iso Agglutinin Anti B
ژوئن 27, 2019

Iso Agglutinin Anti A

Immune Anti A

این آزمایش جهت تعیین تیتر ایمیون آنتی A و B کاربرد دارد .آنتی A و آنتی B در بدو تولد وجود ندارند و چنانچه موجود باشند منشا مادری دارند مانند آنتی AB در مادر با گروه خونی O که غالبا از جنس IgG است و از جفت عبور می کند.

طراحی سایت