Chloride
ژوئن 27, 2019
TIBC
ژوئن 27, 2019

Iron

Fe

آزمایش آهن همراه با آزمایش ترانسفرین و TIBC برای تشخیص افتراقی آنمی، تشخیص آنمی فقر آهن ، ارزیابی تالاسمی و … به کار می رود.