Vitamin A
ژوئن 27, 2019
Erythropoitin
ژوئن 27, 2019

Insulin Growth Factor 1

IGF 1

شاخص خوبی برای اندازه گیری غیر مستقیم هورمون رشد در بدن می باشد. IGF-1 و GH هر دو هورمون پلی پپتیدی هستند و وجود آن ها برای رشد و تکامل طبیعی بافت ها و استخوان ها ضروری است. سطح آن در ابتدای دوران کودکی پایین بوده و به تدریج افزایش می یابد.

طراحی سایت