Inhibin A PCR
ژوئن 27, 2019
Parvo Viruse (B19) PCR
ژوئن 27, 2019

INSL 3 PCR

INSL 3 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .