BRCA-1 / 2 Full Panel
ژوئن 27, 2019
BRCA-1 / 2 (5 Mutation)
ژوئن 27, 2019

IL-8 PCR

IL-8 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .