Iso Agglutinin Anti B
ژوئن 27, 2019
WBC Panel cross match ( panel)
ژوئن 27, 2019

IL-33 ( 1/2 ) PCR

IL-33 ( 1/2 ) PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .