IL- 16 PCR
ژوئن 27, 2019
APO E PCR
ژوئن 27, 2019

IL-18 PCR

IL-18 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .