IL-15 PCR
ژوئن 27, 2019
IL-18 PCR
ژوئن 27, 2019

IL- 16 PCR

IL- 16 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .