IL-10 PCR
ژوئن 27, 2019
HTLV I & II PCR
ژوئن 27, 2019

IL-12 PCR

IL-12 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .