هورمون شناسی و ایمونولوژی

Hormon&Immunology

هورمون ماده‌ای شیمیایی( پروتئینی و استروئیدی) است که به مقدار بسیار کم از غدد درون ریز بدن ترشح می شود و روی سلول های خاصی تاثیر می گذارد. مقدار هورمون‌ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درون‌ریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می‌شود. از آنجایی که هیپوفیز (غده زیر مغزی)‌ بر روی فعالیت تمامی غدد نظارت دارد و خود هیپوفیز توسط هیپوتالاموس کنترل می گردد میزان ترشحات هورمون ها تنظیم می شود و اینگونه است که دستگاه عصبی با دستگاه هورمونی ارتباط پیدا می کنند.
به روش‌های مختلفی می‌توان هورمونها را تقسیم‌بندی کرد :
• بر اساس ساختار مولکولی در بدن انسان چهار نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون‌های استروییدی مانند هورمونهای جنسی، آمینو اسیدی، هورمونهایی که از اسیدهای چرب مشتق می‌شوند و هورمون‌های پپتیدی. گیرنده‌های هورمون‌های آمینو اسیدی در روی سلول‌های هدف قرار دارد و گیرنده‌های هورمون‌های استروییدی در سطح سلول قرار دارند.
• بر اساس اندام تولیدکننده هورمون در بدن انسان مانند: هورمونهای هیپوفیزی، هورمونهای تیروئیدی، هورمونهای غده فوق کلیوی، هورمونهای جنسی و …
• بر اساس محل ترشح: غدد درون ریز مانند هیپوفیز، هیپوتالاموس و تیروئید، فوق کلیه، دوازدهه (ابتدای روده باریک)،اپی فیز، کبد، تخمدان ها در زنان، غدد برون ریز مانند غدد بزاقی، اشکی و پستان(درزنان) و پانکراس و کبد و بیضه ها (در مردان)
در بخش هورمون شناسی کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی هورمون،غربالگری دوران بارداری ، اندازه گیری سطح ویتامین ها ، تومور مارکرهای اختصاصی ، آزمایش های غربالگری نوزادان با استفاده از جدیدترین ، دقیق ترین و حساس ترین روش ها و تجهیزات و با روش کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس انجام می گردد.
در بخش ایمونولوژی کلیه تست های مربوط به سیستم ایمنی بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، تست های تخصصی روماتولوژی ،بیماری های گوارشی و ....صورت می گیرد.
بیماریهای خود ایمنی روماتیسمی را بطور کلی میتوان به دو گروه دسته بندی نمود:
- بیماریهایی که طبیعت آنها سیستمیک و منتشـر اسـت ، نظیـر: لوپوس اریتماتوس منتشر، سنـدروم شوگـرن، اسکـرودرما، آرتریت روماتوئیـد ، واسکولیت اتوایمون، بیماری مختلط بافت همبند و انواع سندرومهای همپوشان
-نوع دوم آنهایی هستند که یک بافت یا اندام مشخص درگیر بیماری هستند ، نظیر: بیماری تیروئید اتوایمون، میاستنی گراویس و بیماریهای پوستی خاص مانند پمفیگوئید بولوس
تشخیص آزمایشگاهی این بیماریها بدلیل تولید انواع اتوآنتی بادی ها که بعضاً بصورت مشترک در بیماریهای مختلف تولید می شوند کار ساده ای نیست و عدم اطلاع یا استفاده نا صحیح از تستهای تشخیصی اغلب باعث تشخیص اشتباه می گردد.
در آزمایشگاه آرژانتین کلیه پانل های تست های روماتیسمی با استفاده از مرغوب ترین کیت ها و تجهیزات و پرسنل مجرب در کوتاه ترین زمان انجام می گردد .
برخی از تست ها شامل :

ANA ( HEp-2)
Anti DNA (ds)
Anti Phospholipid (IgG)/ (IgM)
Anti mitochondrial Ab
ANCA / C-ANCA(PR3) / P-ANCA(MPO)
Anti Musk Ab
Anti Cardiolipin (IgG)/ (IgM)
C1Q/ Anti C1Q
Anti Smith Ab
Anti Scl-70
Anti RO (SS-A)/ Anti La (SS-B)
Anti Jo-1
Anti CCP (Last gen.3)
Anti RNP
Anti Centromer
Alpha Fodrin (IgG)/ (IgM)
Lupus Anticoagulant( LA)
Osteocalcine (N-mid)
Beta Crosslaps (CTX)
Anti Histon(1.2.3.4)
Beta 2 Glycoprotein G/M/A ( B2 G P 1)
Anti MCV
Anti RF IgG/IgM/IgA
HLA-B27-PCR/ HLA-B51 PCR
ENA Series و ...