MTHFR C677T PCR
ژوئن 27, 2019
Casablanca PCR
ژوئن 27, 2019

HNRNPA31P1 PCR

HNRNPA31P1 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .