HLA B27 PCR
ژوئن 27, 2019
HSV1&II PCR
ژوئن 27, 2019

HIV RNA PCR

HIV PCR

برای بررسی ابتلا و یا عدم ابتلا بیمار به ایدز درخواست میشود.