Growth Hormone(Basal)
ژوئن 27, 2019
Growth Hormone 60 min Drug
ژوئن 27, 2019

Growth Hormone 30 min Drug

GH30 min

هورمون رشد توسط غده هیپوفیز ترشح می شود.ترشح این هورمون در طول شبانه روز تناوبی است و ترشح آن در طول شب به حداکثر می رسد. این هورمون برای رشد و تکامل طبیعی کودکان ضروری است و رشد طولی استخوانها را از زمان تولد تا هنگام بلوغ کنترل می کند.