Growth Hormone 120 Min Drug
ژوئن 27, 2019
Vitamin B12 ECL
ژوئن 27, 2019

GH after stimulation

GH after stimulation

هورمون رشد توسط غده هیپوفیز ترشح می شود.ترشح این هورمون در طول شبانه روز تناوبی است و ترشح آن در طول شب به حداکثر می رسد. این هورمون برای رشد و تکامل طبیعی کودکان ضروری است و رشد طولی استخوانها را از زمان تولد تا هنگام بلوغ کنترل می کند.

طراحی سایت