Total Lipids
ژوئن 27, 2019
Urea
ژوئن 27, 2019

Gamma GT

GGT

گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)،آنزیمی است که در کبد ، مجرای صفراوی، کلیه، پروستات، و طحال یافت می شود .این تست برای تشخیص افتراقی بیماری های کبد و مجاری صفراوی از بیماری های استخوانی استفاده می شود

طراحی سایت