Reticulocyte
ژوئن 27, 2019
Malaria Smear
ژوئن 27, 2019

G6PD

G6PD

کمبود فعالیت گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز موجب رسوب هموگلوبین و تغییر غشای گلبولهای قرمز می شود. این امر می تواند سبب درجات مختلفی ازهمولیز گردد

طراحی سایت