TSH ECL
ژوئن 27, 2019
FreeT3 ECL
ژوئن 27, 2019

Free T4 ECL

Free T4 ECL

درآزمایش Free T4 مقدار تیروکسین آزاد (T4) که تنها ۱% کل T4 را تشکیل می دهد اندازه گیری می شود. در تشخیص هیپرتیروئیدیسم و هیپوتیروئیدیسم درمان شده با تیروکسین، سندرم گریوز و تیروتوکسیکوز و … کاربرد دارد.

طراحی سایت