PAPP-A
ژوئن 27, 2019
Quad I
ژوئن 27, 2019

Free BHCG

Free BHCG ECL

تعیین ریسک در سه ماهه ی اول حاملگی با انجام دو آزمایش ( free BHCG و papp )بر روی خون مادر انجام می شود. هر یک از این آزمایش ها فاکتور خاصی را در سرم مادر اندازه گیری می کند که در صورت وجود اختلالات کروموزمی در جنین تحت تأثیر قرار می گیرد.