CYP26A1 RNA RT/PCR
ژوئن 27, 2019
Micro RNA Dicer
ژوئن 27, 2019

FOXO1A RNA RT/PCR

FOXO1A RNA RT/PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .