Anti desmoglein III
ژوئن 27, 2019
Kiss peptin -1
ژوئن 27, 2019

Fetal Fibronectin

FFN

برای بررسی حضور فیبرونکتین جنینی در ترشحات گردن رحم و ترشحات واژن بین ۲۲ هفته، ۰ روز و ۳۴ هفته، ۶ روز بارداری با افزایش خطر زایمان زودرس در ارتباط است.