Factor 12 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 5 Level
ژوئن 27, 2019

Factor V Leiden thrombosis

Factor V Leiden thrombosi

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .