Factor 8 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 11 Level
ژوئن 27, 2019

Factor 9 Level

Factor IX Level

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .