Factor 13 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 9 Level
ژوئن 27, 2019

Factor 8 Level

Factor VIII Level

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .