Factor 7 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 10 Level
ژوئن 27, 2019

Factor 2 Level

Factor II Level

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .