Factor 10 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 8 Level
ژوئن 27, 2019

Factor 13 Level

Factor XIII Level

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .