Factor 9 Level
ژوئن 27, 2019
Factor 12 Level
ژوئن 27, 2019

Factor 11 Level

Factor XI Level

از فاکتورهای مسیر انعقادی می باشد .