منشور اخلاقی آزمایشگاه

منشور اخلاقی آزمایشگاه آرژانتین

یکی از اهداف اصلی و مسئولیت های مهم آزمایشگاه آرژانتین تأمین رضایت آگاهانه مشتریان می باشد و از مهمترین وظایف این آزمایشگاه، دادن اطلاعات و آگاهی کامل به مشتریان در ارتباط با حقوق مادی و معنوی خود نسبت به آزمایشگاه می باشد، که می تواند سطح خواسته های منطقی و غیر منطقی مشتریان نسبت به آزمایشگاه را روشن نماید. استاندارد خدمات آزمایشگاهی مورد استفاده در این آزمایشگاه ISO-9001، ISO-10002، الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و بهره گیری از الزامات فنی و مدیریتی ISO-15189 می باشد.
توجه به حفظ حقوق و رعایت کرامت انسانی مراجعین و گیرندگان خدمات آزمایشگاه ها از جمله اولویتها و ضروریت هایی است که به موازات استقرار سیستم های مدیریت کیفیت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش رضایتمندی مراجعین و نیز کارآیی مراکز آزمایشگاهی داشته باشد.
از آنجا که طبق دستورات دین مبین اسلام و براساس قانون اساسی کشورمان توجه به کرامت والای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آزمایشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین گروههای ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت کشور ، در قبال نفس و جان گیرندگان خدمات (بیماران/مراجعین) ، مسئولیتی ویژه ای دارا می باشد.منشور حقوق مراجعین ، راهنمای نظام مندی برای شکل دهی رفتار اخلاقی کارکنان آزمایشگاه است و با هدف حفظ ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
مفاد منشور:
1-دریافت خدمات آزمایشگاهی به نحو شایسته حق مراجعین است.
خدمات آزمایشگاهی باید به گونه ای ارائه شود که :
• براساس دانش معتبر و مطابق با استاندارد های ملی باشد.
• شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش های و اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.
• بر پایه صداقت،انصاف،ادب و همراه با برخورد مناسب باشد.
• بر اساس نظم و انضباط ، وجدان کاری و پرهیز از هرگونه سهل انگاری باشد.
• عادلانه و فارغ از هر گونه تبعیض ناروا از جمله جنسیتی ، قومی،فرهنگی،مذهبی و نوع بیماری باشد.
• توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه داشته باشد.
• زمان انتظار مراجعین در حوزه پذیرش و گزارش دهی متناسب و تعریف شده باشد.
• نتایج آزمایش ها توسط مسئول فنی آزمایشگاه تایید شده باشد.
• از نظامات دولتی و صنفی و مقررات مربوطه تبعیت گردد.
• هر گونه نیاز به تکرار آزمایش و یا عدم پاسخ گویی به موقع ، به طور شفاف و در اسرع وقت اطلاع رسانی شود.
• جواب آزمایش های اورژانسی در زمان تعیین شده آماده و ارائه گردد.
• نتایج آزمایش هایی که در محدوده بحرانی قرار دارند، به صورت فوری و به نحو مقتضی گزارش شده و به بیمار اطلاع بیمار یا پزشک معالج رسانده شود.
• اطلاعات مورد نیازی که ممکن است در تفسیر نتایج آزمایش موثر باشد، به صورت کاملاً محرمانه دریافت گردد.
2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار مراجعین قرار گیرد.
محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد :
• مفاد منشور حقوق مراجعین به نحو مقتضی
• شرایط و نحوه آمادگی قبل از نمونه گیری ، عوارض ناشی از نمونه گیری، نحوه پیشگیری از عوارض و هزینه آزمایش ها
• نام ،مسئولیت و رتبه حرفه ای افراد ارائه دهنده خدمات
• ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی و ضوابط بیمه ای
• آگاهی از اقداماتی که ماهیت پژوهشی و یا آموزشی دارند
3-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه مراجعین در دریافت خدمات آزمایشگاهی باید محترم شمرده شود.
محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:
• انتخاب آزمایشگاه برای انجام آزمایشات مختلف، بطوری که آزمایشگاه وظیفه اخلاقی خود می داند که از هرگونه فعالیت
غیر حرفه ای و غیر اخلاقی جهت جلب مراجعین و بیماران به آزمایشگاه خودداری نماید.
• تصمیم گیری در زمینه شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش و آموزش ، با اطمینان از اینکه انتخاب وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات نخواهد داشت.
4-خدمات آزمایشگاهی باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی مراجعین و رعایت اصل رازداری و امانت داری باشد.
• رعایت اصل رازداری در مورد تمامی اطلاعات مربوط به مراجعین الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد (مانند گزارش بیماری های واگیردار و ثبت موارد سرطانی)
• در کلیه مراحل باید به حریم خصوصی مراجعین احترام گذاشته شود.ضروری است بدین منظور امکانات لازم جهت حفظ حریم خصوصی مراجعین و رعایت طرح انطباق فراهم گردد.
• جواب آزمایش ها فقط به خود فرد ، افراد مجاز از طرف فرد و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند،ارائه شود.
5-دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و پیشنهادات حق مراجعین است.
• هر فرد حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.
• افراد حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.
• خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات باید پس از رسیدگی و اثبات خطا ، مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

موسس و مدیریت آزمایشگاه آرژانتین

دکتر علی شاه حسینی