VZV DNA PCR
ژوئن 27, 2019
IL-15 PCR
ژوئن 27, 2019

ESR-Alpha-1 PCR

ESR-Alpha-1 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .