Insulin Growth Factor 1
ژوئن 27, 2019
ACTH ( P.M )
ژوئن 27, 2019

Erythropoitin

EPO

گليکوپروتئيني است که عمدتا در کليه تشکيل مي شود، EPO هورمون تنظيم کننده اصلي توليد قرمز کننده در مغز استخوان است .