AZF ( Full Region PCR)
ژوئن 27, 2019
DAZ (1-4) PCR
ژوئن 27, 2019

DYS ( Full Region ) PCR

DYS ( Full Region ) PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .