pathergy test Skin
ژوئن 27, 2019
Indirect Coombs Test
ژوئن 27, 2019

Direct Coombs Test

Coombs Direct

بیماریهای همولیتیکی نوزادان ،واکنشهای انتقال خون ناجور،حساس شدن گلبولهای قرمز بعلت عفونتهای ویروسی و یاعلل ناشناخته،حساس شدن گلبولهای قرمز در نتیجه مصرف دارو