DYS ( Full Region ) PCR
ژوئن 27, 2019
RXFP2 PCR
ژوئن 27, 2019

DAZ (1-4) PCR

DAZ (1-4) PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .