Anti smooth muscle Ab
ژوئن 27, 2019
Anti Measles Ab
ژوئن 27, 2019

Cytokeratin 18

Cytokeratin 18

اصلی ترین رشته پروتئینی در کبد است . در آسیب های کبدی رشته های سایتوکراتین ۱۸ در خون آزاد می شوند .

طراحی سایت