CA 242
ژوئن 27, 2019
Gabapentin
ژوئن 27, 2019

Cyclosporine Base

Cyclosporine Base

بعنوان سرکوبگر ايمني به خصوص پس از پيوند عضو استفاده مي شود. کاربرد آن در مونيتورکردن سطح خون در سرکوب ايمني براي دريافت کنندگان پيوند عضو.است از اين دارو به طور گسترده اي براي کنترل پس زدن پيوند استفاده می شود .