Widal
ژوئن 27, 2019
pathergy test Skin
ژوئن 27, 2019

CRP Quantitative

CRP Quantitative

مهمترین پروتیین شناخته شده در گروه پروتیین های فاز حاد است و غلظت آن در التهاب های حاد شامل عفونت های باکتریایی آسیب های بافتی و عفونت های بعد از عمل به سرعت افزایش می یابد .