Urea
ژوئن 27, 2019
Uric Acid
ژوئن 27, 2019

Creatinine

Creatinine

کراتین ماده زائدحاصل از شکستن Creatinine))است که در ماهیچه تولید می شود. این تست جهت بررسی فعالیت سیستم کلیوی و مانیتورینگ پاسخ به درمان بیماران کلیوی استفاده می شود.