Coagulation

انعقاد خون یا (Coagulation) فرایندی است که موجب لخته شدن خون می شود. این فرایند از دو مسیر داخلی وخارجی موجب تبدیل فیبرینوژن به فیبرین، فعال شدن فاکتورهای انعقادی و تجمع پلاکت ها می شود. انعقاد خون هر چند با لخته شدن خون موجب توقف خون ریزی می شود و نقص این فرایند در بیماری هایی مانند هموفیلی کشنده است ولی انعقاد نابجای خون در ایجاد آنفارکتوس قلبی ، ایسکمی مغزی و آمبولی نیز دخیل است .
فاکتورهای انعقادی خون، گروهی از فاکتورها هستند که وجودشان برای انعقاد ضروری است و نبود آن ها انعقاد خون را با مشکل مواجه می کند. این فاکتورها شامل : فیبرینوژن ، پروترومبین ، تومبوبلاستین بافتی و ... می باشند .
با انجام آزمایش های معمول و تخصصی در این بخش می توان در تشخیص و کنترل درمان این بیماری ها اقدام کرد.
در این بخش تست های انعقادی PT/PTT/Fibrinogen/Pro C/Pro S و ... و همچنین اندازه گیری کلیه فاکتورهای مسیر انعقادی انجام می گردد .