Rubella (IgM)
ژوئن 27, 2019
CMV (IgM)
ژوئن 27, 2019

CMV (IgG)

CMV (IgG)

این تست برای تشخیص عفونت سابق یا اخیر با سایتومگالو ویروس کاربرد دارد .معمولا” علایمی ایجاد نمی کند مگر آن که سیستم ایمنی فرد تضعیف شده باشد، که در آن صورت ویروس می تواند مجددا” فعال شود.