CD 41
ژوئن 27, 2019
HBV Viral load
ژوئن 27, 2019

CMV DNA Viral load

CMV DNA Viral load

در بیماران مبتلا به سایتومگالو ویروس کاربرد دارد که روند درمان با بررسی تغییر میزان حضور ویروس کنترل میشود.