HNRNPA31P1 PCR
ژوئن 27, 2019
AMH Receptor-2 PCR
ژوئن 27, 2019

Casablanca PCR

Casablanca PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .