Digoxin Level
ژوئن 27, 2019
Troponin I
ژوئن 27, 2019

Carbamazepine

Carbama

جزء داروهاي ضدتشنج خط اول درمان براي تشنج هاي جنراليزه و پارشيال مي باشد. همچنين از اين دارو براي درمان درد نوروژنتيک در نورآلرژي ديابتي استفاده مي گردد. کاربرد آن در پايش ظرفيت بيمار، کارايي يا سميت احتمالي.