Bence Jones Protein
ژوئن 27, 2019
Transferrin
ژوئن 27, 2019

Capillary Protein Electrophoresis

Capillary Prot.Electro

پروتئین های سرم با روش الکتروفورز به ۵ یا ۶ گروه اصلی تفکیک می شوند .شامل : آلبومین، آلفا ۱، آلفا ۲، بتا و گاما و بتا .در تشخیص بیماری های کبدی، کلیوی، سوء تغذیه، سوء جذب و … کاربرد دارد.

طراحی سایت