MPL PCR
ژوئن 27, 2019
CD FMC7
ژوئن 27, 2019

Calreticulin PCR

Calreticulin PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .